Samarbete för friskare vatten

Under några dagar i juli har helikoptersurr hört runt sjöarna Näkten och Locknesjön. Intresset från boende och förbipasserande har varit stort, många nyfikna har stannat längs vägen för att se vad som varit på gång.

Triple Lakes – är ett samverkansprojekt med bland annat finansiering från EU och Länsstyrelsen, men med många fler samarbetspartner som alla vill verka för friskare vattenmiljöer och renare vatten i Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. Alla tre sjöar ligger sydost om Östersund och är utpekade som Natura 2000-områden för sina höga naturvärden och de används också för dricksvatten. De har alla kallt, klart näringsfattigt vatten och tack vare den kalkrika berggrunden har de också stått emot försurning. Det finns med andra ord goda förutsättningar för de arter som lever i och kring sjöarna. Den övergripande målsättningen i projektet är att behålla det rena klara vattnet och den biologiska mångfalden och låta de här sjöarna behålla sina goda kvaliteter även i framtiden.

Alla tre sjöarna håller bland annat bestånd av öring, röding, harr och sik. Bestånden av röding har dock krympt och är idag små jämfört med vad de varit. Framför allt i Locknesjön.
Även om de här sjöarna uppvisar höga naturvärden är de inte opåverkade och det finns tecken på övergödningsproblematik i delar av systemen, liksom att en hel del av tillflödena har rätats, rensats eller dämts upp i samband med dränering, timmerflottning eller vattenkraftutvinning.
Locknesjön och Näkten har långa omsättningstider. Det betyder att sjöarna är stora och tillflödena små, därför tar det lång tid att omsätta vattnet. Det tar nästan 13 år att byta ut allt vatten i Locknesjön och cirka åtta år att byta ut vattnet i Näkten. Det betyder också att föroreningar stannar kvar i sjöarna under lång tid. Revsundssjön har kort omsättningstid – cirka tre månader – då den har många tillflöden.