Principer för ett hållbarare liv

Henrik Haller vet hur man får förstörd mark att grönska.

Permakultur är ett designverktyg för en hållbar livsstil. Förra året startade Studieförbundet Vuxenskolan en certifieringskurs med diplomerade permakulturdesignern Henrik Haller som ledare.

Inom permakultur utvecklas metoder för hållbar odling, men också för att återuppbygga skadad natur och motverka klimatförändringar genom att växter binder kol i jorden.

Henrik Haller är en av 12 svenskar som är internationellt diplomerad efter att ha genomfört ett omfattande fördjupningsarbete, och har därigenom behörighet att utbilda och certifiera andra.

– Jag började med permakultur i slutet av 1990-talet som volontär och gick en permakulturkurs 2004. Mitt diplomarbete handlar om min gård Casa Montesano i Nicaragua. Nu är jag anställd vid Mittuniversitetet som forskare och lärare i miljövetenskap inom hållbar, multifunktionell markanvändning och bioremediering, att använda växter, svampar och bakterier för att rena mark som blivit förorenad, berättar Henrik.

Ordet permakultur (permanent agriculture) myntades av australiensarna David Holmgren och Bill Mollision under 1970-talet. David Holmgren beskriver permakultur som ett ramverk för samhällsdesign som kan användas för att formge alla slags mänskliga verksamheter. Utgångspunkter är att undersöka och härma hur naturen fungerar, alltid med helhetssyn, och att hjälpa människor att gå från att vara beroende konsumenter till ansvarstagande producenter.

Idéer och metoder utvecklas i dag av ett globalt nätverk av människor och organisationer, och lösningarna varierar med de lokala förutsättningarna. Permakulturens arbetsområden omfattar mark- och miljöförvaltning, byggsystem, verktyg och teknologi, kultur och utbildning, hälsa och andligt välbefinnande, finanser och ekonomi samt markrätt och lokalt självbestämmande.

KARIN JOHANSSON

Tre etiska principer

De tre etiska principerna ska genomsyra alla beslut, och de är:

• Omsorg om jorden (vårda jord, skogar och vatten)

• Omsorg om människan (ta hand om dig själv, din familj och samhället)

• Rättvis fördelning (begränsa konsumtion och reproduktion samt fördela överskott).

Övning i att hitta höjdkurvor, vilket är bra om man exempelvis vill bygga naturlig bevattning med självfall. Foto: Karolina Nätterlund

Tolv designprinciper

1. Iaktta och samspela 2. Fånga in och lagra energi 3. Förvärva en avkastning 4. Tillämpa självreglering och acceptera återkoppling 5. Använd och värdesätt förnybara resurser och tjänster 6. Skapa inget avfall 7. Lägg mönstret först, fyll i detaljerna sedan 8. Integrera hellre än segregera 9. Tillämpa små och långsamma lösningar 10. Främja och värdesätt mångfald 11. Dra fördel av kantzoner och värdesätt det marginella 12. Svara kreativt på förändring

Läs mer

Permakulturens kärna av David Holmgren, permacultureprinciples.com